АУТСОРСИНГ

Селсман.БГ предлага за своите клиенти услугата аутсорсинг. Това е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания.

Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination).

Аутсорсингът е процес на сключване на договор, примерно за разработване и произвеждане на продукт, с трети субект (под-договаряне). Решението за аутсорсинг се взима често в името на намаляване на цената или по-доброто използване на времевите и енергийните разходи или по-ефективното използване на ресурси като земя, работна ръка, технологии (информационни) и др.

Аутсорсингът включва трансфер на управленско и ежедневно изпълнение на цялата бизнес функция на външен изпълнител. Клиентът и доставчикът подписват споразумение, което определя трансферираните услуги. В рамките на споразумението доставчикът придобива средствата за производство под формата на трансфер на хора, активи и други ресурси от страна на клиента. Клиентът се съгласява да получава услугите от доставчика за срока на договора. Типичните бизнес сегменти, за които най-често се прилага аутсорсинг са информационните технологии, човешките ресурси, съоръжения, управление на недвижима собственост и счетоводство. Много компании използват аутсорсинга също при обслужването на клиенти и изпълнението на информационни функции като телемаркетинг, маркетингови проучвания, проектиране, уеб-дизайн, производство, инженеринг и др.

Организациите, които използват аутсорсинга целят реализирането на ползи или търсят решение на следните проблеми:

Спестяване на разходи:

Намаляване на общите разходи на услуга за бизнеса. Това включва намаляване на обсега, определяне нива на качество, ново ценообразуване, пре-договаряне, преструктуриране на разходите. Достъп до икономики с по-ниски разходи чрез оф-шорни (off-shoring) сделки, наречени „арбитраж на работната ръка“, генериран от разликата в заплащането между индустриализираните и развиващите се нации.

Фокусиране върху същинския бизнес:

Ресурсите (напр. инвестиции, работна ръка, инфраструктура) се фокусират върху развитието на същинския бизнес. Например често организации аутсорсват ИТ дейностите в специализирани ИТ обслужващи компании.

Преструктуриране на разходите:

Оперативното преимущество е мярка, която сравнява фиксираните с променливите разходи. Аутсорсингът променя баланса на това съотношение като предлага преминаване от фиксирани към променливи разходи, като същевременно прави променливите разходи по-предвидими.

Подобряване на качеството:

Постигане на промяна в качеството чрез сключване на договор за услуга с ново специализирано договорно ниво.